Introduksjon av materialet

Den viktigste måten barna blir introdusert til materialene i klasserommet på, er gjennom en nøye presentasjon. En presentasjon blir gjennomført av læreren ved at han rolig og nøyaktig bruker materialene på den tiltenkte måten, mens ett eller en gruppe av barn observerer. Unødvendige ord og bevegelser skal unngås under en demonstrasjon, aktiviteten blir delt opp i trinn, for å øke forståelsen, slik at det er størst mulig sjanse for at barnet skal lykkes når det selv skal bruke materialene. Et spesielt interessant moment kan trekkes fram for å tiltrekke barnet til materialene.

Iblant kan det være riktig og ønskelig fra lærerens side å instruere barnet direkte. Dette vil vanligvis skje i enkelttilfeller etter at gjentatte konsentrerte arbeidsøkter med materialene har blitt observert. Læreren kan da på nytt presentere øvelsen for å vise variasjoner eller påbygninger, eller for å hjelpe barnet med å lære begrepene som er brukes.
Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no