Skolestyret 2017 - 2018

Skolestyret er valgt på årsmøtet 28. mars 2017, og består av følgende:

Anders D. Mona, leder
Kristine Aasum
Ellen Mari Berg
Kristin Landsem
Jan Ivar Sandnes
Bjørn Nyborg, 1. vara
Eleonie Pijl-Zomer, 2. vara

Årsmøtereferatet kan du lese her.

Det er årsmøtet for samvirkeforetaket Snåsa Montessoriskole SA som velger styrets medlemmer. Vedtekter for Snåsa Montessoriskole SA finner du her.

Skolestyret har det overordnede ansvaret for Snåsa Montessoriskole SA. Organisasjonsform er samvirkeforetak, og det er brukerne (foreldre til elever) som er eiere av samvirket. Etter vedtekter for foretaket kan ingen av eierne ta ut utbytte, det skal tilbakeføres egenkapitalen. Styrets oppgaver står i privatskoleloven §5-2.

FAU 2016 - 2017
Skolen har foreldrearbeidsutvalg (FAU) som er valgt blant foreldrene. Foreldre fra alle grupper er representert.

FAU samarbeider med skolen om ulike arrangement og er ansvarlig for grunnskolens uke sammen med skolen. I tillegg har en representant fra FAU møte- og uttalerett i skolestyret. Øvrige medlemmer i FAU har egne ansvarsområder.

FAU for skoleåret 2016-2017 består av:
Håvard Velde, leder
Hanne Lorvik
Lars Holmberg
Ola Vedal
Jim Tomasli
Helmer Belbo

Årsmøte 2018
avholdes torsdag 26. april 2018 på Snåsa Montessoriskole.
Det er felles årsmøte for Snåsa Montessoribarnehage SA og Snåsa Montessoriskole SA.
Dokumenter til årsmøtet:
Årsmøteinnkalling
Årsberetning barnehage
Årsberetning skole
Vedtekter barnehage
Vedtekter skole

Velkommen!
StyretNorsk Montessoriforbund er en samlende medlemsorganisasjon for de norske montessoriskolene og barnehagene. Det er også mulig for privatpersoner å melde seg inn i NMF. Mer informasjon finne du her,
eller du kan se på www.montessorinorge.no